Provozní řád - Tenis Terasa s.r.o.

Přejít na obsah

Návštěvní a provozní řád sportovního areálu
Tenis Terasa Ústí nad Labem

 Vstupem do sportovního areálu se návštěvníci zavazují respektovat ustanovení provozního řádu sportoviště Tenis Terasa  s.r.o. .
 Každý uživatel je povinen se s provozním řádem seznámit.
 Provozní dobu a aktuální ceník naleznete na stránkách www.tenisterasa.cz, na informační nástěnce v prostorách r ecepce a dále pak na vyžádání u obsluhy recepce.
 Rezervaci sportoviště lze provést osobně, telefonicky nebo on-line na výše uvedených stránkách.
 Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví, nebo majetku návštěvníka.

Práva a povinnosti návštěvníků sportovního areálu:

 
Každý návštěvník je povinen dodržovat a zachovávat čistotu všech míst sportovního areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 Vstup na sportoviště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti. Sportoviště není určeno pro diváky a pro doprovod dětí
 Vstup a je dovolen pouze ve sportovní obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat obsluze recepce.
 Peníze a cenné předměty má návštěvník možnost uložit u obsluhy recepce.
 Klíče od uzamykatelných skříněk budou návštěvníkovi vydány proti vratné záloze ve výši 100,-Kč.
Návšvníci v  provozní době areálu mohou využívat bezplatně uzamykatelných šatních skříněk k  odkládání vlastních věcí, které před    jejich odchodem musí být prázdné.
 
Mimo pracovní dobu provozovny Tenis Terasa s.r.o. (provozovatel)  nepřebírá cizí věci do úschovy ani šatních skříní.
 Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 Pohyb po sportovním areálu je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející osoba.
 Úmyslné poškození, zničení a znečištění sportovního areálu a jejího vybavení je trestné. Za vzniklou škodu nese plnou odpovědnost v plné výši ten návštěvník, který škodu způsobil.
 Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u obsluhy recepce či vedení společnosti Tenis Terasa s.r.o. .
 Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit prostor sportoviště podle instrukcí na sportovišti, nebo obsluhy recepce.

Zakázané činnosti pro návštěvníky sportovního areálu Tenis Terasa.

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 Rušit klid ostatních návštěvníků.
 Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení a zařízení tenisového kurtu.
 Používat sportoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané .Provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
 Vnášet na tenisový kurt nebezpečné látky, ostré či zapáchající předměty a skleněné předměty (láhve apod.).
 Poškozovat a znečišťovat tenisový kurt, jeho zařízení, vybavení.
 Kouřit, užívat omamné, toxické a psychtropní látky.
 Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.
 Vjížděť na tenisový kurt na kole a opírat o oplocení.
 Vodit na sportoviště zvířata.

Vyloučení ze sportovního areálu:


Provozovatel, případně jím určené osoby mají právo vykázat návštěvníka z areálu tenisového kurtu jestliže:
Porušuje tento řád nebo bezpečnostní a hygienické předpisy.
 Poškozuje majetek provozovatele.
 Chová se hrubě nebo urážlivě vůči ostatním návštěvníkům tenisového kurtu, případně kolemjdoucím občanům, popř. způsobuje nadměrnou hlučnost.

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného rovněž vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

Návrat na obsah